Yazılım Kursu
CUMARTESİ - PAZAR
(09:30 - 13:30)
KURS PUANI 4.8 (29 YORUM)
20
TEMMUZ
2024
%
Ekstra
40 İndirim
200
SAAT
100%
BAŞARI
CANLI
DERS
Peşin Fiyatına
13.300,00 x 5
Taksit İmkanı
11
OCAK
2025
Bu Fiyat İçin
Son 2 Gün
66.500,00
39.900,00

Yazılım Kursu Metin Bulutu

yazılım kursu, C sharp kursu,web yazılım kursu, .NET Core Kursu, Bilgisayar Programcılığı Kursu, SQL Kursu, programlama kursu, veritabanı uzmanlığı kursu,C# kursu,yazılım mühendisliği kursu


MÜFREDAT ÖZETİ

C# Temel Programlama

 • Giriş
 • .NET Framework Bileşenleri
 • Temel C# ile Console Uygulama Geliştirme Ortamı
 • Değişkenler ve Sabitler
 • Exception Sınıfı ve Hata Yönetimi
 • Tip Dönüşüm İşlemleri
 • Operatörler
 • Karar Yapıları
 • Döngüler
 • Kod İzleme
 • String Manipülasyonları İşlemleri
 • Diziler
 • Metotlar

Nesne Yönelimli Programlama

 • Giriş
 • Sınıf (Class) Kavramı ve Özellikleri
 • Class Library
 • Metotlar
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Nesne Yönelimli Programlamada Soyutlama (Abstraction)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)

İleri C# Programlama Dili Yapıları

 • Windows Dosyalama İşlemleri
 • Kullanıcı Tanımlı Tipler
 • Generic Yapılar
 • Koleksiyonlar
 • Delegates
 • Design Patterns
 • Attribute
 • Reflection
 • Extension Methot Yazmak ve Kullanmak
 • Task, async, await ile asenkron işlemler
 • Linq To Objects

MS SQL Server

 • Giriş
 • Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon
 • TransactSQL
 • Subquery (Alt Sorgular)
 • Join Sorguları
 • DDL Sorgular
 • View
 • SQL Programlama
 • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
 • Stored Procedures
 • Constraints
 • Triggers ve Transaction
 • Yedekleme İşlemleri
 • DCL (Yetkilendirme)
 • SQL Server Networking
 • Sql Server Agent

WPF - Windows Presentation Foundation

 • WPF Uygulamasına Genel Bakış
 • WPF Uygulamasının Derleme Süreçleri
 • XAML Dilinin Temelleri
 • WPF Kontrollerine Genel Bakış
 • WPF Kontrolleri
 • Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması
 • Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak
 • Resource Yönetimi (Kaynak Yönetimi)
 • Stillerle Çalışmak
 • Kontrol Şablonları
 • Veri Bağlama İşlemleri
 • Element Bindings
 • Converter Kullanımı
 • Data Template ile Çalışmak (ComboBox ListBox)
 • WPF Animasyonlar
 • WPF Trigger
 • Dependency Property Tanımı ve Kullanımı

Web Tabanlı Uygulama (FrontEnd)

 • HTML 5
 • CSS 3
 • JavaScript
 • JQuery

ASP.NET CORE MVC ve Entity Framework Code First

 • Giriş
 • View Engine
 • Shared Yapılar
 • Routing
 • Helpers
 • StartUp.cs Dosyası Yapılandırma
 • Veri Transfer Yöntemleri
 • Durum Yönetimi
 • JQuery Ajax
 • Entity FrameWorks Code First
 • ASP.NET CORE MVC Proje Uygulaması

Web API

Angular


DETAYLANDIRILMIŞ YAZILIM EĞİTİMİ MÜFREDATI

 1. Ünite : C# Temel Programlama
  1. Giriş
   1. Programlama Dili Nedir?
   2. C# Nedir?
   3. Klasik Dillerde Kodun Derlenmesi
   4. .NET Framework
  2. .NET Framework Bileşenleri
   1. CLR
   2. IL (Ara Dil)
   3. JIT Derleyicileri
   4. CTS ve CLS
   5. .NET Programlarının Derlenip Çalıştırılması
  3. Temel C# ile Console Uygulama Geliştirme Ortamı
   1.  Visual Studio Arayüzünün Tanıtılması
   2. Solution Kavramı
   3. Project Kavramı
   4. Namespace Kavramı
   5. Using Kavramı
   6. Main Method
   7. Property ve Method Kullanımları
   8. Write, WriteLine, ReadLine ReadKey Methodları
   9. Projeye Referans Ekleme
  4. Değişkenler ve Sabitler
   1. Değişken Nedir?
   2. Temel Veri Tipleri (byte, sbyte,short, int vs.)
   3. Değişkenleri Tanımlama ve Kullanma
   4. Sabit Nedir? (const)
   5. Var anahtar kelimesi
   6. Ön Tanımlı Türler
    1. Bellek Bölgeleri (Stack, Heap, Static)
    2. Değer Tipleri (byte,sbyte,short, int vs)
    3. Referans Tipleri (Object, String)
   7.  Değişkenlerin Static Olarak Belirlenmesi
  5. Exception Sınıfı ve Hata Yönetimi
   1. Try…Catch…finally Yapısı ile Hata Yönetimi
   2. Exception Sınıfı
   3. Exception Sınıfından Türemiş Bazı Sınıflar
    1. Divide By ZeroException
    2. NullReferenceException
    3. OverflowException
   4. CustomException Nesneleri Oluşturmak
   5. Throw anahtar kelimesi
  6. Tip Dönüşüm İşlemleri
   1. Bilinçsiz (Implicit) Tip Dönüşümü
   2. Bilinçli (Explicit) Tip Dönüşümü
   3. Convert Sınıfı Static Methodlarının Kullanımı
   4. Parse Methodu Kullanımı
  7. Operatörler
   1. Atama Operatörü
   2. Aritmetik Operatörler
   3.  Karşılaştırma Operatörleri
   4.  Mantıksal Operatörler
   5.  Bitsel Operatörler
   6.  Diğer Operatörler
   7.  Operatör Önceliği
  8. Karar Yapıları
   1. Karar Yapıları Neden Kullanılır?
   2.  IF Karar Yapısı
   3. Ternary Operatörü Kullanarak Karar Yapısı Oluşturma
   4.  Switch Karar Yapısı
   5. İç içe (Nested) Kullanımı
  9. Döngüler
   1. Döngü Nedir?
   2. Neden Döngü Kullanılır?
   3. For Döngüsü
   4.  While Döngüsü
   5.  Do .. While Döngüsü
   6.  Foreach Döngüsü
   7.  Döngü Kontrol İfadeleri (break, continue, return)
  10. Kod İzleme
   1. Çalışma Zamanı Hataları Nedir?
   2. Mantıksal Hata Nedir?
   3. Breakpoint Kullanımı
   4. Watch Penceresi Kullanımı
   5. Kodu Adım Adım Çalıştırma ve İzleme
  11. String Manipülasyonları İşlemleri
   1. Index Kavramı
   2. Stringindexer ile string’i oluşturan karaktere Erişimü
   3. Döngü Kullanarak string Manipülasyonu
   4. String Methodları (ToUpper, ToLower, Substring, Insert, Remove vs.)
  12. Diziler
   1. Dizi Nedir?
   2. Dizi Kullanımına Neden İhtiyaç Duyulur?
   3. Dizilerin Tanımlanması ve Kullanılması
   4. Tek Boyutlu Diziler
   5. Çok Boyutlu Diziler
   6. foreach Döngüsünü dizi üzerinde Kullanma
  13. Metotlar
   1. Method nedir?
   2. Method Kullanımına Neden İhtiyaç Duyulur?
   3. Method Tanımlama ve Kullanma
   4. Method Türleri
   5. Summary XML ile Methodlara Açıklama Ekleme
   6. Parametreli ve default parametreli methodlarla Çalışma
   7. Metot Bildirimi
   8. ref ve out Anahtar Sözcükleri
   9. Metotların Aşırı Yüklenmesi
   10. Özyinelemeli (Recursive) Metotlar
   11. Generic Metotlar
   12. Bazı Ön Tanımlı Methodlar
    1. DateTime Tipi Methodlar
    2. Math Sınıfı static Methodlar
    3. Array Sınıfı static Methodlar
 2. Ünite: Nesne Yönelimli Programlama
  1. Giriş
   1. Nesne Yönelimli Programlama Nedir?
   2. Nesne Kavramı
   3. Kapsülleme (Encapsulation) - Property (Özellikler)
   4. ClassLibrary
  2. Sınıf (Class) Kavramı ve Özellikleri
   1. Class Nedir?
   2. Class Oluşturma
   3. Instance Nedir?
   4. Instance Oluşturma
   5. Referans (referance) Nedir?
   6. Reference Type ve Value Type Kavramları
   7. Bellek Yerleşimleri (stack, heap)
   8. Field (Alanlar)
   9. Private ve public erişim belirteçleri (Access Modifiers)
   10. Encapsulation (Kapsülleme) İlkesi
   11. Property
   12. Static Class ve Static Methodlar
   13. Abstract Class
   14. Sealed Class
  3. Class Library
   1. Class Library Nedir?
   2. DLL Nedir?
   3. Internal ve protected internal erişim belirteçleri (Access Modifiers)
   4. Projelere DLL Referans verme ve Kullanma
  4. Metotlar
   1. Constructor ve Cunstructor Overloading (Kurucu Method)
   2. Destructor ve Garbage Collector (Yıkıcı Method)
  5. Kalıtım (Inheritance)
   1.  IS  - A İlişkisi
   2.  This ve Base anahtar kelimeleri
   3.  Derived Classlar
   4.  Kalıtımda Kurucu Metotların Çalışma Şekilleri
   5.  Constructor’lar arası Yönlendirme
   6.  İsim Gizleme (NameHiding)
   7. Access Modifiers (internal, protected, protected internal)
   8. Casting, Boxing, Unboxing İşlemleri
  6. Nesne Yönelimli Programlamada Soyutlama (Abstraction)
   1. Abstract Class
   2. Interface
   3. Abstract Class ve Interface arasındaki farklar
   4. IEnumarator, IEnumarable arayüzleri ile foreach çalıştırma mantığı
   5. IComparer ve IComparable arayüzleri ile nesnelerin karşılaştırılması mantığı
  7. Çok Biçimlilik (Polymorphism)
   1. Override Anahtar Sözcüğü
   2. Virtual Yapılar ve Override Edilmeleri
   3. Abstract Yapılar ve Override Edilmeleri
 3. İleri C# Programlama Dili Yapıları
  1. Windows Dosyalama İşlemleri
   1. System.IO namespace
   2. File Sınıfı ve Methodları
   3. Directory Sınıfı ve Methodları
   4. FileInfo Sınıfı
   5. Directory Sınıfı
  2. Kullanıcı Tanımlı Tipler
   1. Struct
   2. Enum
   3. Delegete, Action, Func
   4. Event
  3. Generic Yapılar
   1. Generic Class
   2. Generic Method
   3. Generic Constraints
  4. Koleksiyonlar
   1. Generic Olmayan Koleksiyonlar
    1. ArrayList
    2. HashTable
    3. SortedList
    4. Stack
    5. Queue
   2. Generic Koleksiyonlar
    1. List <T>
    2. Dictionary <TKey, TValue>
    3. Stack <T>
    4. Queue <T>
    5. LinkedList <T>
    6. IEnumerable <T>
    7. IEnumerator <T>
    8. SortedList <T>
    9. HashSet <T>
  5. Delegates
    1. Delegate
    2. Multicast Delegate
    3. Generic Delegate
    4. Delegate ile asenkron işlemler
    5. Event
  6. Design Patterns
   1. Singleton Design Pattern
   2. Adapter Design Pattern
   3. Abstract Factory Design Pattern
   4. Facade Design Pattern
   5. Chane Of Responsibility
   6. Composite
   7. Proxy
   8. Repository Pattern
   9. IoC Pattern
   10. Mvvm Pattern
   11. DataTransferObject
  7. Attribute
   1. Attribute Nedir?
   2. Target ve Allow Multiple Özelliği
  8. Reflection
   1. Reflection Nedir?
   2. Method Info ve Invoke
  9. Extension Methot Yazmak ve Kullanmak
  10. Task, async, await ile asenkron işlemler
  11. Linq To Objects
 4. MS SQL Server
  1. Giriş
   1. Veri Nedir?
   2. Veritabanı Nedir?
   3. İlişkisel Veritabanı Mantığı
   4. Veritabanı Yönetim Sistemlerine Genel Bakış
   5. MS SQL Server Tanıtımı
   6. MSSQL Server Kurulumu
  2. Veritabanı Tasarımı ve Normalizasyon
   1. Tablo Nedir?
   2. Veri Tipleri
   3. Tablo Tasarımı
   4. PrimaryKey, ForeignKey
  3. TransactSQL
   1. Northwind Veritabanı Kurulumu ve Açıklaması
   2. DML Sorgular
    1. DML Komutları (Select, insert, update, delete)
    2. Sıralama ve Filtreleme (where,order by,group by,having,aggregate functions)
    3. Aggregate Functions (count, sum, avg, max, min)
    4. Gruplama (groupby)
  4. Subquery (Alt Sorgular)
  5. Join Sorguları
   1.  Inner Join
   2.  Outer Join
    1. Left Join
    2. Right Join
    3. Full Join
   3.  Cross Join
  6. DDL Sorgular
   1.  DDL Komutları (Create, alter, drop)
   2. DDL Komutları ile veritabanı scripti oluşturmak
  7. View
   1. View Nedir?
   2. View Oluşturmak ve Kullanmak
  8. SQL Programlama
   1. Değişken Tanımlama ve Kullanma
   2. IF Karar Yapısı
   3. While Döngüsü
  9. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
   1. Scalar Function
   2. Inline Function
  10. Stored Procedures
   1. Store procedure Oluşturma
   2. Store Procedure’den Geriye Değer Döndürme (return, output)
  11. Constraints
   1. Default Constraint
   2. Check Constraint
   3. Unique Constraint
   4. Primary Key Constraint
   5. Foreign Key Constraint
   6. On delete Cascade, on delete set null, on delete set default
   7. On uptadeCascade, On update set null, On update set default
  12. Triggers ve Transaction
   1. Instead of
   2. Alter
   3. Transaction
  13. Yedekleme İşlemleri
   1. Backup – Restore
   2. Full BackUp
   3. Differential BackUp
   4. Transaction Log BackUp
  14. DCL (Yetkilendirme)
   1. Login
   2. Tablo Yetkilendirmesi (CRUD)
   3. Colon Bazında Yetkilendirme
   4. Tablo Bazında Yetkilendirme
   5. Şema Bazında Yetkilendirme
  15. SQL Server Networking
  16. Sql Server Agent
 5. Ünite: WPF - Windows Presentation Foundation
  1.  WPF Uygulamasına Genel Bakış
   1. Form, xaml ve Form.cs
   2. WPF Kütüphane Hiyerarşisi
   3. LogicalTree ve Visual Tree
  2. WPF Uygulamasının Derleme Süreçleri
  3. XAML Dilinin Temelleri
   1. XAML Temel Kavramlar
   2. Namescape Bildirimi (xmlns)
   3. Static Resource ve Dynamic Resource
   4. Genel Yazım Kuralları
  4. WPF Kontrollerine Genel Bakış
   1. WPF Kontrollerinin XAML Tarafında Kullanımı
   2. Kontrollerin İsimlendirilmesi
   3. Kontrol Özelliklerinin Değiştirilmesi
   4. WPF Kontrollerinin Tasarım Ekranında Kullanılmasıü
   5. Araç Kutusundan Kontrol Eklenmesi
   6. Kontrollerin Properties yardımı ile Düzenlenmesi
  5. WPF Kontrolleri
   1. Taşıyıcı (Layout) Kontroller
   2. Canvas
   3. Grid
   4. StackPanel
   5. WrapPanel
   6. UniformGrid
  6. Content ve Text Özelliklerinin Karşılaştırılması
  7. Kod Tarafında Kontrollerle Çalışmak
   1. Kontrol Ekleme ve Kaldırma
   2. Kontrollere Olay Bağlama
   3. XAML Tarafında Olay Bağlama
   4. Kod Tarafında Olay Bağlama
   5. Birden Fazla Kontrole Aynı Olayı Bağlama
  8. Resource Yönetimi (Kaynak Yönetimi)
   1. Static Resource
   2. Dynamic Resource
  9. Stillerle Çalışmak
   1. Stil Tanımlamak
   2. Kontrol Seviyesi Stil Tanımı
   3. Window Seviyesi Stil Tanımı
   4. Application Seviyesi Stil Tanımı
   5. Stillerde Kalıtım (BasedOn) Özelliği
   6. Hedef Kontrol Özelliği (Target Type)
   7. Kalıtım Hiyerarşisi
  10. Kontrol Şablonları
   1. Control template Genel Bakış
   2. Kontrol içinde Şablon Tanımlama
   3. Resource içinde Şablon Tanımlama
   4. Stil İçinde Şablon Tanımlama
  11. Veri Bağlama İşlemleri
   1. Data Binding
   2. DataContext
   3. Binding Özelliği ile Veri Bağlama
   4. Gelişmiş Veri Kontrolleri (DataGrid, ComboBox Uygulamaları)
   5. OneWay, TwoWayBindings
    1. Observable Koleksiyonlar
    2. INotifyPropertyChanged Arayüzü
    3. Update Source Trigger
  12. Element Bindings
  13. Converter Kullanımı
  14. Data Template ile Çalışmak (ComboBox ListBox)
  15. WPF Animasyonlar
   1. Double Animation
   2. Color Animation
   3. Thickness Animation
   4. Storyboard Animasyonlar ve Yönetimi
   5. KeyFrame Animasyonlar (Blend Uygulamaları)
  16. WPF Trigger
   1. Property Trigger ile Stil Yönetimi
   2. Property Trigger ile Animasyon Tetikleme
   3. Data Trigger ile Stil Yönetimi
   4. ElementBindig ve Converter Kullanımı
   5. Event Trigger
   6. MultiTrigger
   7. MultiDataTrigger
  17. Dependency Property Tanımı ve Kullanımı
 6. HTML 5, CSS 3, JavaScript, JQuery
  1. HTML 5
   1. HTML 5 Giriş
   2. HTML 5 Dili Etiketleri
   3. HTML 5 Web Formları
   4. HTML 5 Audio ve Video Elemanları
  2. CSS 3
   1. CSS Nedir?
   2. CSS Kod Yapısına Genel Bakış
   3.  Açıklamalar Kullanımı
   4. ID ve Class'lar
   5. Sayfaya CSS Eklenmesi
   6. CSS Özellikleri
   7. CSS Menü İşlemleri
   8. Bootstrap
  3. JavaScript
   1. JavaScript Nedir?
   2. JavaScript Yazım Kuralları
   3. Değişkenler
   4. Operatörler
   5. Akış Kontrol Mekanizmaları
   6. Döngü Deyimleri
   7. Diziler
   8. Fonksiyonlar
   9. Olaylar (Events)
   10. Nesneler (Objects)
  4. JQuery
   1. JQuery Nedir?
   2. JQuery'yi Sayfaya Tanımlama
   3. JQuery Kod Yapısı
   4. JQuery Nesne Seçimi
   5. JQuery Fonksiyonlar
   6. JQuery ile Veri Ekleme
   7. JQuery ile Veri Silme
   8. JQuery ile Veri Alma
   9. JQuery ile Veri Güncelleme
   10. Stillerle Çalışma
 7.  ASP.NET CORE MVC ve Entity Framework Code First
  1. Giriş
   1. MVC Nedir?
   2. MVC Çalışma Prensibi
   3. Model, View, Controller Yapıları Temel Kavramlar
   4. Action Method Nedir?
   5. Action Result Dönüş Tipleri
  2. View Engine
   1. RazorView Engine
   2. Razor Syntax
  3. Shared Yapılar
   1. View Imports
   2. View Start ve Layout
   3. Section
   4. Client Side Library Ekleme ve Kullanma (LibMan)
   5. View Component
  4. Routing
   1. Conventional Routing
   2. Attribute Routing
  5. Helpers
   1. HTML Helpers
   2. Tag Helpers
  6. StartUp.cs Dosyası Yapılandırma
   1. DependencyInjection
   2. Middleware
  7. Veri Transfer Yöntemleri
   1. Controller’dan View’e veri Gönderimi
   2. View’den Controller’a veri Gönderimi
   3. ModelBinding, ViewModel
   4. ViewBag, ViewData, TempData
  8. Durum Yönetimi
   1. Session
   2. Cookie
  9. JQuery Ajax
  10. Entity FrameWorks Code First
   1. Code First To New DataBase
   2. Code First ToExisting DataBase
   3. Model – Entity Oluşturma
   4. Navigation Properties
   5. Context LazyLoading, EagerLoading
   6. Fluent API ya da Data Annotations ile Mapping İşlemleri
 8. ASP.NET CORE MVC Proje Uygulaması
  1. Proje Katmanlarının Oluşturulması
  2. Projede Kullanılacak olan veritabanının Tasarımı
  3. Singleton Generic Repository
  4. Unit Of Work Design Pattern Uygulaması
  5. Yönetim Paneli Oluşturulması
  6. Client Side ve Server Side Validation
  7. Rol tabanlı Kullanıcı Yönetim Sistemi
  8. Third Party JavaScript Tabanlı Kütüphanelerinin Uygulanması (Datatables, SweetAlert vs)
  9. Yayınlama (Publish)
 9. WEB API
  1. Service Nedir?
  2. Web API Nedir?
  3. OK, Not Found, UnAuthorized, Conflict
  4. GET
  5. POST
  6. PUT
  7. DELETE
  8. Authorization ve Authentication
 10. Angular
  1. Angular Nedir?
  2. Node.js ve Visual Studio Code Kurulumu
  3. Angular CLI
  4. Component, Module, InlineTemplate
  5. OneWay Binding, TwoWayBinding
  6. NPM Paket Yönetimi
  7. ngIf-else, ng-For
  8. Pipe
  9. EventBinding
  10. Routing
  11. Template Driven Form
  12. Reactive Form
  13. Authorization, LocalStorgae
  14. BackEnd Olarak Web API Kullanmak
Temmuz Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
241
Cumartesi - Pazar
13.07.2024 - 04.01.2025
14:00 - 18:00
66.500,00
39.900,00
236
Cumartesi - Pazar
20.07.2024 - 11.01.2025
09:30 - 13:30
66.500,00
39.900,00
240
Pazartesi - Çarşamba - Cuma
22.07.2024 - 29.12.2024
18:30 - 21:30
66.500,00
39.900,00
Ağustos Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
243
Cumartesi - Pazar
10.08.2024 - 01.02.2025
14:00 - 18:00
66.500,00
39.900,00
249
Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma
12.08.2024 - 07.11.2024
09:30 - 13:30
66.500,00
39.900,00
242
Pazartesi - Çarşamba - Cuma
19.08.2024 - 26.01.2025
18:30 - 21:30
66.500,00
59.850,00
244
Cumartesi - Pazar
24.08.2024 - 15.02.2025
09:30 - 13:30
66.500,00
39.900,00
Eylül Ayı Eğitim Takvimi
Kod Kurs Tarihi / Günleri Saatleri Ücret Bilgi
238
Pazartesi - Çarşamba - Cuma
09.09.2024 - 16.02.2025
18:30 - 21:30
66.500,00
39.900,00
237
Cumartesi - Pazar
14.09.2024 - 24.01.2025
09:30 - 13:30
66.500,00
39.900,00
239
Cumartesi - Pazar
16.09.2024 - 13.04.2025
14:00 - 18:00
66.500,00
66.500,00
245
Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma
23.09.2024 - 05.11.2024
14:00 - 18:00
66.500,00
39.900,00

BURAYA TASARIM YAPILMAMIŞ, TASARIMI YAPILACAK

Bilgi İstek Formu

CUMARTESİ - PAZAR
(09:30 - 13:30)
KURS PUANI 4.8 (29 YORUM)
20
TEMMUZ
2024
%
Ekstra
40 İndirim
200
SAAT
100%
BAŞARI
CANLI
DERS
Peşin Fiyatına
13.300,00 x 5
Taksit İmkanı
11
OCAK
2025
Bu Fiyat İçin
Son 2 Gün
66.500,00
39.900,00

Başarı Hikayesi

Vektörel Bilişim
Sezer Uysal
Yazılım Uzmanı
01.09.2020

Çok kaliteli bir eğitim aldım. Özellikle uygulama yapılması çok önemliydi benim açımdan. Şuan bir yazılım şirketinde takım lideri olarak çalışıyorum.

Öğrenci Çalışmaları

Vektörel Bilişim
Muhammed Toprak
15.09.2021
Öğrenci
Microsoft C# .NET Core Yazılım Eğitimi
Vektörel Bilişim Hakkımızda
Resim Açıklama